Besplatna isporuka
  Garantovan kvalitet
  3 godine garancije na tvoj glo™

OBAVEŠTENJA I USLOVI ONLINE KUPOVINE

Poštovani potrošači molim Vas da pažiljivo pročitate sekciju na ovom sajtu pod nazivom „Uslovi korišćenja“ pre upotrebe našeg sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja online kupovine (u daljem tekstu uslovi).

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu discoverglo.rs i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je fizičko lice koje kupuje bilo koji glo proizvod na ovom sajtu.

Prodavac glo proizvoda preko ovog sajta je kompanija SQ Produkcija doo Plandište (u daljem tekstu: “Prodavac”) MB: 21379743; PIB: 110724059, broj obveznika PDV REGPDV-483231 sa sedištem u Plandištu, ul. Vuka Karadžića br. 49, 26 360 Plandište, broj telefona: 0800333442 i 011013861316 email adresa: info@discoverglo.rs, a na osnovu ugovora zaključenog sa kompanijom British American Tobacco South East Europe doo Beograd (u daljem tekstu: “BAT SEE”).

Uputstvo za online kupovinu

1. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme "Dodaj u korpu" ukoliko želite odmah da kupite;

2. Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme "Dodaj u korpu" da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu;

3. Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme "Nastavi porudžbinu";

4. Prikazaće Vam se formular za način plaćanja. Popunite formular kao i politiku privatnosti i kliknite dugme "Naruči";

5. Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim kliknite dugme "Potvrđujem narudžbu" da izvršite narudžbu;

6. Vaša porudžbenica je uspešno kreirana, na Vašu mail adresu stići će potvrda sa specifikacijom Vaše porudžbine

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima i sva plaćanja se vrše u dinarima (RSD).

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Prodavca na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta biće isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Prodavac ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom.

Isporuka je besplatna.

Rok isporuke je 3 radna dana.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač je dužan da sa licem koje dostavi proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 0800333442 ili e-maila na adresu: info@discoverglo.rs. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde.

Pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu na prodajnim mestima s obzirom na to da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu Dr Teodora Borockog 14, Novi Beograd.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice Prodavca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca u skladu sa zakonom.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava potrošača na otklanjanje nesaobraznosti ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Navedeni rokovi ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava vezanih za otklanjanje nesaobraznosti i garanciju kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno u bilo kom prodajnom mestu prodavca, telefonom preko broja: 0800333442 ili elektronskim putem na email adresu info@discoverglo.rs, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku trgovca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

U slučaju usvajanja reklamacije potrošača, svi troškovi (zamena proizvoda - preuzimanje neispravnog i slanje novog proizvoda) se vrše o trošku Prodavca, preko kurirske službe sa kojom Prodavac ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Kodeksi ponašanja u skladu sa kojim postupa prodavac

Prodavac u svom poslovanju na osnovu ugovora sa kompanijom BAT SEE postupa u skladu sa kodeksima:

- International Marketing Principles

- International Marketing Principles – Guidelines

- BAT Standards of Business Conduct

- Group Supplier Code of Conduct koje možete naći na sledećem sajtu: https://www.bat.com/principles