Besplatna isporuka
  Garantovan kvalitet
  3 godine garancije na tvoj glo™

Politika privatnosti

British American Tobacco South-East Europe (u daljem tekstu “BAT” ili “Kompanija”) kao rukovalac podataka o ličnosti, želi da Vas informiše u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS",br.87/2018)("ZZPL").

U vezi sa svrhama i modalitetima obrade podataka o ličnosti korisnika, u ovoj Politici privatnosti pružamo Vam informacije koje se odnose na:

 • vrstu prikupljenih podataka o korisniku;
 • pravni osnov za prikupljanje podataka;
 • prirodu i svrhu obrade podataka o ličnosti;
 • period čuvanja prikupljenih podataka;
 • prenos podataka trećim licima;
 • prava zainteresovanih lica – kako nas kontaktirati; i
 • našu politiku upotrebe kolačića (cookies).

 

Podela prikupljenih podataka o ličnosti korisnika

Prikupljamo podatke o ličnosti koje korisnik ostavlja:

 • prilikom online kupovine GLO proizvoda;
 • kada se prijavi na naš newsletter; ili
 • prilikom pisane komunikacije sa nama.

 

Prikupljanje podataka prilikom online kupovine glo proizvoda

Prilikom online kupovine GLO proizvoda BAT prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime; prezime; datum rođenja; pol; adresu; elektronsku adresu; broj telefona; poštanski broj; kao i podatke koje korisnik daje kada pristane da odgovara na istraživački upitnik. Prikupljeni podaci se upotrebljavaju u skladu sa principima neophodnosti, zakonitosti, ispravnosti, proporcionalnosti i transparentnosti pružanja usluga korisniku, uključujući odgovore na upite generisane putem sajta.

Prikupljeni podaci o ličnosti korisnika se uglavnom obrađuju elektronskim i telematskim putem (automatska obrada podataka).

 

Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti prikupljenih prilikom online kupovine glo proizvoda

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika i to, ime; prezime; adresu i datum rođenja je preduzimanje pripremnih radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o kupovini, kao i kasnije izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose (primera radi, isporuka GLO proizvoda, mogućnost zamene GLO uređaja, u slučaju njegovog kvara).

Pravni osnov za prikupljanje preostalih podataka o ličnosti korisnika jeste pristanak korisnika.

Prikupljeni podaci se koriste u svrhu provere iskustva korisnika u vezi sa GLO proizvodima, za proveru da li nakon određenih perioda korisnik i dalje upotrebljava GLO proizvod, kao i za sprovođenje aktivnosti istraživanja tržišta.

Prikupljeni podaci će se koristiti i u svrhu obaveštenja korisnika putem e-pošte, SMS-a, WhatsApp-a (uključujući i korišćenje „chat-bot-a“) ili Viber-a, o vestima vezanim za komercijalne inicijative, konkurse (takmičenja) i druge oglašavajuće (reklamne) materijale kompanije BAT. Pored toga, detalji o kontaktima korisnika će se koristiti za obaveštenja o drugim događajima i za slanje pozivnica za takve događaje, kao i za istraživanje tržišta u cilju poboljšanja komercijalne ponude i usluga BAT-a.

Pravni osnov za prikupljanje podataka u svrhu slanja reklamnih materijala je pristanak korisnika. Korisnik u svakom trenutku može opozvati svoj pristanak dat za korišćenje podataka u svrhu slanja reklamnih materijala.

Korisnik je saglasan da se prikupljeni podaci koriste u svrhe profilisanja, a sve kako bi mu se od strane Rukovaoca pružila što bolja usluga. Profilisanje ni na koji način neće proizvoditi bilo kakve pravne ili druge posledice po Korisnika, niti uticati na njegov položaj.

Podaci koje korisnici dostavljaju prilikom online kupovine GLO proizvoda, obrađuju se i koriste  u periodu od 24 meseca, ne dovodeći u pitanje potrebu zadržavanja podataka u druge legitimne svrhe BAT-a.

 

Prikupljanje podataka o ličnosti prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na newsletter BAT prikuplja sledeće podatke o ličnosti korisnika (ime; prezime; datum rođenja; pol; elektronska adresa; broj telefona; poštanski broj; promo kod GLO proizvoda; i podatke koje korisnik daje kada pristane da odgovara na istraživački upitnik). Prikupljeni podaci se upotrebljavaju u skladu sa principima neophodnosti, zakonitosti, ispravnosti, proporcionalnosti i transparentnosti pružanja usluga korisniku, uključujući odgovore na upite generisane putem sajta.

Prikupljeni podaci o ličnosti korisnika se uglavnom obrađuju elektronskim i telematskim putem (automatska obrada podataka).

 

Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti prikupljenih prilikom prijave na newsletter

Davanje podataka o ličnosti, prilikom prijave na newsletter, nije obavezno. Međutim, ukoliko se davanje ovih podataka izostavi, slanje informacija kroz newsletter će biti onemogućeno (ukoliko bude zatraženo).

Pravni osnov za prikupljanje podataka o ličnosti je vaš pristanak.


Podatke o ličnosti korisnika koji su prikupljeni prilikom prijave za newsletter koristimo isključivo za:

 1. Newsletter: korisnik se slaže da putem e-pošte, SMS-a, WhatsApp-a (uključujući i korišćenje „chat-bot-a“) ili Viber-a, prima vesti vezane za komercijalne inicijative, konkurse (takmičenja) i druge oglašavajuće (reklamne) materijale kompanije BAT. Pored toga, detalji o kontaktima korisnika će se koristiti za obaveštenja o drugim događajima i za slanje pozivnica za takve događaje, kao i za istraživanje tržišta u cilju poboljšanja komercijalne ponude i usluga BAT-a.
 2. Podaci se koriste i za proveru iskustva korisnika u vezi sa GLO proizvodima, za proveru da li nakon određenih perioda korisnik i dalje upotrebljava GLO proizvod, kao i za sprovođenje aktivnosti istraživanja tržišta.
 3. U slučaju kada korisnik uputi zahtev za probni period uređaja, korisnikovi podaci se takođe mogu koristiti za dalji kontakt, putem e-pošte, SMS-a, telefona Viber-a ili Whatsapp-a, tokom perioda probe GLO uređaja, kako bi se utvrdilo kako protiče njegovo iskustvo, kako bi se usaglasilo oko vraćanja uređaja nakon perioda probnog korišćenja ili kako bi se dogovorilo oko eventualne uspešne kupovine novog uređaja.

Analiza ovih podataka nam omogućava da unapredimo (poboljšamo) naše usluge.

Podaci koje korisnici dostavljaju u svrhu informisanja i za dobijanje ažuriranih vesti vezanih za komercijalne ponude (inicijative), konkurse (takmičenja), druge oglasne i promotivne sadržaje (materijale), kao i za upoznavanje korisnika sa inicijativama i drugim događajima, koristiće se u periodu od 24 meseca, ne dovodeći u pitanje potrebu zadržavanja podataka u druge legitimne svrhe BAT-a.

Korisnik je saglasan da se prikupljeni podaci koriste u svrhe profilisanja, a sve kako bi mu se od strane Rukovaoca pružila što bolja usluga. Profilisanje ni na koji način neće proizvoditi bilo kakve pravne ili druge posledice po Korisnika, niti uticati na njegov položaj. 

 

Prenos podataka trećim licima

Kompanija koristi treća lica za određene aktivnosti obrade podataka. Treće strane koje su uključene u ove aktivnosti su pažljivo odabrane, iskusne, sposobne i pouzdane i nude dovoljne garancije u vezi sa njihovim poštovanjem zakona i drugih propisa koji uređuju obradu podataka, uključujući i bezbednosni profil takvih podataka o ličnosti.

Kompanija je imenovala treća lica kao odgovorne za kontrolu podataka ili ih je u svakom slučaju izričito ovlastila za obradu podataka koja je opisana u ovoj izjavi.

Kompanija periodično verifikuje da treća lica obavljaju svoje dužnosti i da preduzimaju mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Na zahtev korisnika, kompanija će mu dostaviti listu obrađivača putem e-pošte.

Kompanija će vršiti prenos podataka korisnika trećim licima, kako bi se oni mogli koristiti u svrhu tržišne analize i obrade podataka, statističkih ili ciljanih, o proizvodima za prodaju, definišući promotivne aktivnosti ili promotivne ponude.

Kompanija će takođe vršiti prenos podataka korisnika, u svrhu nezavisne obrade i korišćenja, i drugim kompanijama iz British American Tobacco grupacije, sa sedištem u drugim zemljama (lociranim u inostranstvu) kako bi se izvršila analiza i elaboracija tržišta, statistička ili ciljana, koji se odnose na proizvode koji su ponuđeni za prodaju od strane takvih trećih lica i da definišu promotivne aktivnosti ili promocije (ponude). Prenos podataka van Srbije će se odvijati samo u zemljama koje garantuju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti na osnovu odluke Vlade Republike Srbije ili u skladu sa odgovarajućim garancijama predviđenim u ZZPL.

Kompanija takođe može podeliti podatke o ličnosti korisnika sa državnim organima ukoliko to zahtevaju zakoni i drugi propisi, upravne ili sudske odluke, itd.

 

Prava lica – obrazac za kontakt

Prava lica na osnovu ZZPL:

Pravo na davanje/nedavanje pristanka za obradu

Svako fizičko lice ima pravo da rukovaocu da/ne da pristanak za obradu podataka o sebi, ako rukovalac ne vrši obradu na osnovu zakonskog ovlašćenja, legitimnog interesa, ili nekog drugog pravnog osnova propisanog ZZPL-om. Fizičko lice može da da punovažan pristanak i preko punomoćnika, a može pristanak i da opozove. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koju je rukovalac sprovodio na osnovu pristanka pre opoziva. Da bi lice dalo pristanak, rukovalac je dužan da ga prethodno upozna o svom identitetu i svim ostalim pitanjima iz člana 23 ZZPL.

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac potpuno i istinito obavesti o tome da li obrađuje podatke o njemu, koje podatke, u koju svrhu, i po kom pravnom osnovu obrađuje, i od koga te podatke prikuplja; ; ko su korisnici kojih podataka, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu; kome i koji podaci se prenose; kao i svim ostalim pitanjima iz člana 26 ZZPL.

Pravo na pristup

Lice ima pravo da zahteva da mu se omogući pristup podacima koji se na njega odnose. Pravo na pristup obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, pri čemu je dužan da snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice ima i pravo da od rukovaoca zahteva da se njegovi netačni podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. Lice takođe ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Lice ima pravo da zahteva brisanje svojih podataka onda kada ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 30 ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade

U slučaju kada osporava tačnost svojih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 31 ZZPL, lice ima pravo da traži ograničenje obrade svojih podataka. Kada je obrada podataka ograničena, rukovalac može samo da pohranjuje podatke. Bilo koja druga obrada takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu pristanka lica, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Kada se obrada podataka zasniva na pristanku, lice ima pravo da svoje podatke koje je prethodno dostavilo rukovaocu, primi od rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca.

Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Pravo na pritužbu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovog zakona.

Ukoliko korisnik želi da kontaktira kompaniju kako bi postavio pitanja ili iskazao neke nedoumice, potrebno je da se obrati našoj stranici Kontakti ili da pošalje e-poštu na info@discoverglo.rs Korisnik ima pravo da povuče saglasnost ukoliko više ne želi da prima newsletter ili druge komunikacije (oglase) u prodajne (oglašavajuće) svrhe.

U tu svrhu, dovoljno je poslati pisani zahtev na gorepomenutu adresu e-pošte. Osim toga, na svakom servisu za primanje elektronske pošte, postoji link koji će onemogućiti dalje slanje biltena i drugih reklamnih poruka (obaveštenja).

Obaveštavamo korisnika da ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd

Naša politika o upotrebi kolačića (cookies)

Na našem sajtu su prisutni cookies koji su dizajnirani da korisnicima pruže bolju uslugu i podjednako pružaju bolju navigaciju, što predstavlja poboljšanje ovoga sajta. Ova politika razjašnjava naše metode delovanja.

 

Kolačići (Cookies)

Naša politika upotrebe kolačića (cookies)

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo mogli da Vas razlikujemo od drugih korisnika. Kolačići su male količine informacija koje naš web server postavlja na web pretraživač Vašeg računara ili mobilnog telefona i koje se smeštaju na hard disk Vašeg uređaja. Bilo koje upućivanje na ili spominjanje kolačića u ovoj Politici uključuje i druge vrste automatizovanog pristupanja informacijama ili pohranjivanja informacija na Vašem uređaju. Ti kolačići nam pomažu da Vam pružimo ugodno iskustvo pretraživanja našeg sajta i ujedno nam omogućuju da ga poboljšamo.

Kolačić je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva koju pohranjujemo na Vašem pretraživaču ili hard disku Vašeg računara.

Kolačići sadrže podatke koji se prenose na hard disk Vašeg računara. Kako bi sajt brzo, sigurno i pravilno funkcionisao, on prikuplja obavezne kolačiće koji ne mogu biti isključeni. Obično se postavljaju kao reakcija na Vaše radnje kao što su: postavke privatnosti, prijava, popunjavanje obrazaca. Kada ste pristupili ovom sajtu dobili ste poruku kojom ste obavešteni o korišćenju kolačića na ovom sajtu. Kako bismo Vam dostavili tu poruku morali smo da koristimo kolačiće. U slučaju da odlučite da koristite ovaj sajt i pristanete da koristite kolačiće, dalji kolačići će se pohranjivati na Vaš uređaj, na dole opisani način.

Kako bismo unapredili korisničko iskustvo i poboljšali funkcionalnost ovog sajta, prikupljamo i neke analitičke kolačiće koji nam omogućavaju jedinstvenu identifikaciju korisnika i koji nam pomažu da poboljšamo sajt (IP adresa, Client ID). Navedeni podaci pohranjuju se u pseudoanonimizovanom obliku. U ostalim slučajevima ne koristimo kolačiće na ovom sajtu. Međutim, u slučaju da na našem sajtu postoji sadržaj koji pružaju drugi pružaoci usluga, ti drugi pružaoci usluga mogu da postave kolačiće na Vašem računaru ili mobilnom uređaju, u skladu s njihovom politikom zaštite privatnosti.

Informacije o trajanju pohranjivanja kolačića su sledeće - vreme pohranjivanja i čuvanja kolačića je ograničeno, i to kako sledi:

 • _ga (koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika) – 2 godine od postavljanja / ažuriranja
 • _gat (koristi Google Analytics za regulaciju stope zahteva) – 1 minut od postavljanja / ažuriranja
 • _gid (koristi se za identifikaciju korisnika) – 24 sata od postavljanja / ažuriranja

Informacije oko isključivanja kolačića

Isključivanje kolačića

Trenutno postoji nekoliko sajtova za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informisati na sledećem linku.

Obaveštenje o izmenama

Bilo koja izmena u ovoj Politici privatnosti biće objavljena na website-u www.discoverglo.rs i važiće počev od dana objavljivanja. Izmene će se odnositi na podatke koje budemo prikupljali od dana njihovog objavljivanja, a ne i na podatke koje smo do tada prikupili. Vaša je odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, i da se uverite da ste upoznati sa njenim izmenama.