Ovaj sajt je namenjen isključivo punoletnim osobama koje konzumiraju duvanske proizvode.

Imam više od 18 godina Imam manje od 18 godina

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo korišćenja. Za više informacija o kolačićima i njihovoj upotrebi, molimo pogledajte politiku korišćenja kolačića. Saznaj više

Kontakt

Politika privatnosti

British American Tobacco South-East Europe (u daljem tekstu “BAT” ili “Kompanija”) kao rukovalac podataka o ličnosti, želi da Vas informiše u skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018) ("ZZPL").
U vezi sa svrhama i modalitetima obrade podataka o ličnosti korisnika, u ovoj Politici privatnosti pružamo Vam informacije koje se odnose na:

  • vrstu prikupljenih podataka o korisniku;
  • pristanak korisnika;
  • prirodu i svrhu obrade podataka o ličnosti;
  • period čuvanja prikupljenih podataka;
  • prenos podataka trećim licima;
  • prava zainteresovanih lica – kako nas kontaktirati; i
  • našu politiku upotrebe kolačića (cookies).

Podela prikupljenih podataka o ličnosti korisnika

Prikupljamo podatke o ličnosti koje korisnik ostavlja:

  • kada se prijavi na naš newsletter; ili
  • prilikom pisane komunikacije sa nama.

Pristanak

Davanje podataka o ličnosti, navedenih u prethodnom paragrafu, nije obavezno. Međutim, ukoliko se davanje ovih podataka izostavi, besplatna proba uređaja i slanje informacija kroz newsletter će biti onemogućeno (ukoliko bude zatraženo).

Priroda i svrha obrade podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti korisnika (ime; prezime; datum rođenja; pol; elektronska adresa; broj telefona; poštanski broj; promo kod GLO proizvoda; i podaci koje korisnik daje kada pristane da odgovara na istraživački upitnik), se upotrebljavaju u skladu sa principima neophodnosti, zakonitosti, ispravnosti, proporcionalnosti i transparentnosti pružanja usluga korisniku, uključujući odgovore na upite generisane putem sajta.

Što se tiče gorepomenutih svrha, podaci o ličnosti korisnika se uglavnom obrađuju elektronskim i telematskim putem (automatska obrada podataka).

Podatke o ličnosti korisnika koristimo isključivo za:

a) Newsletter: korisnik se slaže da putem e-pošte, SMS-a, ili WhatsApp-a, prima vesti vezane za komercijalne inicijative, konkurse (takmičenja) i druge oglašavajuće (reklamne) materijale kompanije BAT. Pored toga, detalji o kontaktima korisnika će se koristiti za obaveštenja o drugim događajima i za slanje pozivnica za takve događaje, kao i za istraživanje tržišta u cilju poboljšanja komercijalne ponude i usluga BAT-a.

b) Podaci se koriste i za proveru iskustva korisnika u vezi sa GLO proizvodima, za proveru da li nakon određenih perioda korisnik i dalje upotrebljava GLO proizvod, kao i za sprovođenje aktivnosti istraživanja tržišta.

c) U slučaju kada korisnik uputi zahtev za probni period uređaja, korisnikovi podaci se takođe mogu koristiti za dalji kontakt, putem e-pošte, telefona, SMS-a ili Whatsapp-a, tokom perioda probe GLO uređaja, kako bi se utvrdilo kako protiče njegovo iskustvo, kako bi se usaglasilo oko vraćanja uređaja nakon perioda probnog korišćenja ili kako bi se dogovorilo oko eventualne uspešne kupovine novog uređaja.

Analiza ovih podataka nam omogućava da unapredimo (poboljšamo) naše usluge.

Podaci koje korisnici dostavljaju u svrhu informisanja i za dobijanje ažuriranih vesti vezanih za komercijalne ponude (inicijative), konkurse (takmičenja), druge oglasne i promotivne sadržaje (materijale), kao i za upoznavanje korisnika sa inicijativama i drugim događajima, koristiće se u periodu od 24 meseca, ne dovodeći u pitanje potrebu zadržavanja podataka u druge legitimne svrhe BAT-a.

Podaci o ličnosti će biti korišćeni u skladu sa važećim propisima i, u svakom slučaju, kako bi njihova sigurnost i poverljivost bila garantovana, sprečiće se otkrivanje podataka ili neovlašćeno korišćenje, modifikacija ili uništenje istih.

Prenos podataka trećim licima

Kompanija koristi treća lica za određene aktivnosti obrade podataka. Treće strane koje su uključene u ove aktivnosti si pažljivo odabrane, iskusne, sposobne i pouzdane i nude dovoljne garancije u vezi sa njihovim poštovanjem zakona i drugih propisa koji uređuju obradu podataka, uključujući i bezbednosni profil takvih podataka o ličnosti.

Kompanija je imenovala treća lica kao odgovorne za kontrolu podataka ili ih je u svakom slučaju izričito ovlastila za obradu podataka koja je opisana u ovoj izjavi.

Kompanija periodično verifikuje da treća lica obavljaju svoje dužnosti i da preduzimaju mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Na zahtev korisnika, kompanija će mu dostaviti listu obrađivača putem e-pošte.

Kompanija će vršiti prenos podataka korisnika trećim licima, kako bi se oni mogli koristiti u svrhu tržišne analize i obrade podataka, statističkih ili ciljanih, o proizvodima za prodaju, definišući promotivne aktivnosti ili promotivne ponude.

Kompanija će takođe vršiti prenos podataka korisnika, u svrhu nezavisne obrade i korišćenja, i drugim kompanijama iz British American Tobacco grupacije, sa sedištem u drugim zemljama (lociranim u inostranstvu) kako bi se izvršila analiza i elaboracija tržišta, statistička ili ciljana, koji se odnose na proizvode koji su ponuđeni za prodaju od strane takvih trećih lica i da definišu promotivne aktivnosti ili promocije (ponude). Prenos podataka van Srbije će se odvijati samo u zemljama koje garantuju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti na osnovu odluke Vlade Republike Srbije ili u skladu sa odgovarajućim garancijama predviđenim u ZZPL.

Kompanija takođe može podeliti podatke o ličnosti korisnika sa državnim organima ukoliko to zahtevaju zakoni i drugi propisi, upravne ili sudske odluke, itd.

Prava lica – obrazac za kontakt

Prava lica na osnovu ZZPL:

Pravo na davanje/nedavanje pristanka za obradu

Svako fizičko lice ima pravo da rukovaocu da/ne da pristanak za obradu podataka o sebi, ako rukovalac ne vrši obradu na osnovu zakonskog ovlašćenja, legitimnog interesa, ili nekog drugog pravnog osnova propisanog ZZPL-om. Fizičko lice može da da punovažan pristanak i preko punomoćnika, a može pristanak i da opozove. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koju je rukovalac sprovodio na osnovu pristanka pre opoziva. Da bi lice dalo pristanak, rukovalac je dužan da ga prethodno upozna o svom identitetu i svim ostalim pitanjima iz člana 23 ZZPL.

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac potpuno i istinito obavesti o tome da li obrađuje podatke o njemu, koje podatke, u koju svrhu, i po kom pravnom osnovu obrađuje, i od koga te podatke prikuplja; ; ko su korisnici kojih podataka, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu; kome i koji podaci se prenose; kao i svim ostalim pitanjima iz člana 26 ZZPL.

Pravo na pristup

Lice ima pravo da zahteva da mu se omogući pristup podacima koji se na njega odnose. Pravo na pristup obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka.

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podataka koji se na njega odnose, pri čemu je dužan da snosi samo nužne troškove izrade i predaje kopije.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice ima i pravo da od rukovaoca zahteva da se njegovi netačni podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. Lice takođe ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Lice ima pravo da zahteva brisanje svojih podataka onda kada ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 30 ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade

U slučaju kada osporava tačnost svojih podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim članom 31 ZZPL, lice ima pravo da traži ograničenje obrade svojih podataka. Kada je obrada podataka ograničena, rukovalac može samo da pohranjuje podatke. Bilo koja druga obrada takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu pristanka lica, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Kada se obrada podataka zasniva na pristanku, lice ima pravo da svoje podatke koje je prethodno dostavilo rukovaocu, primi od rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca.

Ukoliko korisnik želi da kontaktira kompaniju kako bi postavio pitanja ili iskazao neke nedoumice, potrebno je da se obrati našoj stranici Kontakti ili da pošalje e-poštu na info@discoverglo.rs Korisnik ima pravo da povuče saglasnost ukoliko više ne želi da prima newsletter ili druge komunikacije (oglase) u prodajne (oglašavajuće) svrhe.

U tu svrhu, dovoljno je poslati pisani zahtev na gorepomenutu adresu e-pošte. Osim toga, na svakom servisu za primanje elektronske pošte, postoji link koji će onemogućiti dalje slanje biltena i drugih reklamnih poruka (obaveštenja).

Obaveštavamo korisnika da ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd. Obrazac pritužbe nalazi se na website- u Kontakti

Naša politika o upotrebi kolačića (cookies)

Na našem sajtu su prisutni cookies koji su dizajnirani da korisnicima pruže bolju uslugu i podjednako pružaju bolju navigaciju, što predstavlja poboljšanje ovoga sajta. Ova politika razjašnjava naše metode delovanja.

Definicija kolačića (cookie)

Kolačić (cookie) je mala datoteka koji se sastoji od slova i brojeva koji se čuva na pretraživaču korisnika ili na hard disku računara, tableta ili mobilnog uređaja prilikom prve posete sajta. Kolačići (cookies) pomažu našem sajtu da prepozna korisnikov računar, prilikom sledeće posete. Kolačić može da sadrži podatke o ličnosti. Sledi precizna lista vrsta kolačića i njihovog sadržaja.

Vrsta kolačića na našem sajtu

Koristimo sledeće kolačiće:

Kolačići koji su strogo neophodni. Ovi kolačići omogućavaju korisniku da se kreće unutar sajta i da koristi osnovne funkcije sajta. Bez ovih kolačića nije moguće pružanje traženih usluga od strane korisnika. Želimo da naglasimo da ovi kolačići ne prikupljaju podatke o korisniku koji bi mogli biti korišćeni u marketinške svrhe ili da bi se sačuvala aktivnost na internetu.

Kolačići sesije. Ovi kolačići omogućavaju korisniku neke korisne funkcije, kao što je čuvanje selektovanih preferenci tokom prethodne posete, uključujući zemlju ili jezik vizuelizacije. Ovo su samo privremene datoteke, koje se čuvaju samo tokom trajanja sesije pretraživanja. Web pretraživač ih obično obriše u momentu kada se sajt zatvori.

Ispod je lista kolačića koji su trenutno u upotrebi na našem web-sajtu:

Režim blokiranja kolačića

Većina pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) dozvoljavaju brisanje kolačića sa uređaja, blokiranje njihovog prihvatanja ili primanje poruke upozorenja pre njihovog čuvanja.

U slučaju da su svi kolačići sačuvani, korisnik može da se suoči sa nepravilnim funkcionisanjem delova našeg sajta ili neće biti u mogućnosti da pristupi našem sajtu, a može i postati nemoguće obnoviti preferencije i pojedinačne postavke (izbori) koji su prethodno izabrani.

Obaveštenje o izmenama

Bilo koja izmena u ovoj Politici privatnosti biće objavljena na website-u www.discoverglo.rs i važiće počev od dana objavljivanja. Izmene će se odnositi na podatke koje budemo prikupljali od dana njihovog objavljivanja, a ne i na podatke koje smo do tada prikupili. Vaša je odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, i da se uverite da ste upoznati sa njenim izmenama.".Ovim potvrđujem da sam pročitao politiku obrade podataka o ličnosti od strane BAT-a u svrhu zaštite privatnosti.

Saglasan(a) sam sa obradom podataka o ličnosti od strane BAT-a, u svrhu primanja newsletter-a, informacija i novosti o inicijativama, nagradnim takmičenjima, pozivnicama na dešavanja kao i drugih reklamnih i promo materijala. Ove aktivnosti mogu biti izvršene direktno od strane BAT-a ili kroz drugo za to ovlašćeno lice.

Saglasan(a) sam sa kontaktiranjem putem email-a, SMS-a, telefonom ili WhatsApp-om u svrhu gore pomenutih aktivnosti, u svrhu provere mog korisničkog iskustva, u svrhu povremene provere da li još uvek upotrebljavam GLO proizvod, kao i vezi sa kupovinom ili povraćajem GLO proizvoda ukoliko sam proizvod uzeo na probu.

Saglasan(a) sam sa obradom podataka o ličnosti od strane BAT-a, u svrhu i istraživanja tržišta.

Saglasan(a) sam da prikupljeni podaci za koje sam dao saglasnost budu podeljeni isključivo kompanijama koje posluju u okviru British American Tobacco Grupe, zbog naknadnog obaveštavanja o novostima, inicijativama, nagradnim takmičenjima, kao i pozivima na dešavanja, te drugog reklamnog i promo materijala.